קוד אתי

ערכי ליבה המנחים את פעילות הארגון

טובת המטופל

הצבת טובת המטופלים ומימוש הפוטנציאל שלהם בראש סדר עדיפויות.

אחריות מקצועית

נשיאת אחריות מקצועית כוללת על שיקום השמיעה וההתפתחות השפתית של המטופלים, בשיתוף מלא של ההורים.

שותפות ההורים

העצמה, מתן כלים וחיזוק ההורים כשותפים מרכזיים בטיפול בפרט ובתהליך השיקום בכלל.

ראיית המטופל כאדם ואת העיסוק בו כמכלול

כפי שהוא בא לידי ביטוי בקשר בין תחומים ושירותים שונים בארגון, ובקשר עם גורמים חינוכיים, גורמים טיפוליים נוספים, ופעולת המערך הסוציאלי של העמותה.

שיתוף פעולה

ייזום וטיפוח שיתוף ידע ועשייה משותפת בין גורמים בארגון ועם גורמים מקצועיים חיצוניים, מתוך תפיסה של העצמה והעשרה הדדית לקידום המטופלים.

חדשנות

שיפור מתמיד של שירותי העמותה והתמאמתם לאור התפתחויות טכנולוגיות וגילויים מדעיים.

שמירה על סודיות רפואית ועל צנעת הפרט

למעט מקרים של התייעצות מקצועית עם גורמים טיפוליים נוספים, בהם קיים צורך בשיתוף מידע רפואי ועל סמך ויתור סודיות מצד הורי המטופלים.

שוויון

שירותי העמותה יינתנו למטופלים ולמשפחותיהם ללא הבדל דת, לאום מגדר, נטיה מינית או כל מאפיין זהות אחר. בנוסף, רקע סוציו-כלכלי לא יהווה גורם למניעת מתן שירותים (העמותה מפעילה קרן תמיכה לסבסוד נוסף של  שירותים עבור משפחות הזקוקות לה).

התמקצעות מתמדת

הכשרה והשתלמות מתמשכת של צוות העמותה, תוך קיום מסגרת ליווי והדרכה לכל עובד/ת הזקוק לה בהתאם לטיב עבודתו/ה.

שקיפות מידע

מקצועי וארגוני כאחד, לכל בעלי העניין הרלוונטים כל מקרה לסוגו.

אחריות פיננסית ומשפטית

קיום פעילות בת קיימא, ולפי הוראות החוק ותקנות גופי הממסד הרלוונטיים (משרד הבריאות, משרד הרווחה ועוד)

קיום סביבת עבודה חיובית ותומכת

עבור כלל עובדי העמותה, תוך גילוי רגישות ומתן כבוד לכל אדם באשר הוא.

העסקה הוגנת

מתן גמול מספק לעובדים.